Projekty Európskej Únie

Projekty Európskej Únie

Spoločnosť FIMAD, s.r.o. podpísala v januári 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného fin. príspevku na obstaranie technologického vybavenia pre podporu zavádzania inovácií a technologických transferov s podporou Európskej únie z Európskeho fonduregionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu:

Rozšírenie možností a zefektívnenie obrábania kovov smerom k rastu konkurencieschopnosti spoločnosti FIMAD, s.r.o.

Zobraziť prílohu.

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os: 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie: 1.1. Inovácie a technologické transfery
Cieľ projektu: Trvaloudržateľný rozvoj, rast konkurencieschopnosti a rozšírenie produkcie spoločnosti FIMAD, s.r.o.prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií.

Špecifické ciele projektu:

 1. Rozšírenie, skvalitnenie a zefektívnenie výroby komponentov prostredníctvom modernizácie technologického vybavenia spoločnosti FIMAD, s.r.o.
 2. Prostredníctvom využívania inovatívnych technológií a procesov dosiahnuť vyššiu ochranu ŽP a nárast zamestnanosti o 12 pracovných miest
  Prijímateľ: FIMAD, s.r.o.
  Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
  Doba realizácie projektu: 06/2014 – 09/2015
  Výška poskytnutého finančného príspevku: 1 095 061,60 EUR
  Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, http://www.mhsr.sk/
  Implementačná agentúra Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/

MISAN Slovakia s.r.o. zverejnené 07.07.2015
MISAN Slovakia s.r.o. zverejnené 04.09.2014
TDZ Turn s.r.o. zverejnené 04.09.2014
MDTC, s.r.o. zverejnené 04.09.2014

Spoločnosť Fimad, s. r. o. podpísala v 04/2014 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky spoločnosti, s podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Hlavné informácie o projekte:

Názov projektu:

Fimad, s.r.o. zvyšuje úspory primárnych energetických zdrojov
Kód projektu v ITMS: 25120120107

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os: 2 Energetika
Opatrenie: 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Cieľ projektu: Úspora a efektívne využívanie energie v strojárskej a kovoobrábacej výrobe

Špecifické ciele projektu:

 1. Zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky spoločnosti Fimad, s.r.o.
  Prijímateľ: Fimad, s. r. o.
  Miesto realizácie projektu: Lieskovec 584/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
  Doba realizácie projektu: 09/2014 - 09/2015
  Výška poskytnutého finančného príspevku: 108 067,09 EUR
  Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/
  Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
  http://www.siea.sk/strukturalne-fondy